CHÍNH PHỦ NHÂN DÂN

Chính phủ của chúng ta nên phục vụ người dân và đưa ra các quyết định cải thiện cuộc sống của tất cả mọi người, không chỉ một số ít. Điều này có nghĩa là cam kết tính minh bạch, khả năng tiếp cận và đảm bảo rằng tất cả mọi người đều được bao gồm trong mọi bước của con đường.

School Kids
  • Trao đổi với các thành viên một cách trung thực, cởi mở và kịp thời.

  • Cam kết cung cấp khả năng tiếp cận ảo và đầy đủ các nguồn lực công cộng, các sự kiện và các cuộc họp hội đồng thành phố bao gồm phiên dịch ngôn ngữ và ngôn ngữ ký hiệu.

  • Cấm các nhà thầu đã vi phạm luật pháp địa phương, tiểu bang hoặc liên bang nhận hoặc giữ các hợp đồng thành phố.

  • Hứa đưa ra quyết định dựa trên nhu cầu của các thành phần và không bị ảnh hưởng bởi các nhà tài trợ hoặc lợi ích đặc biệt, chẳng hạn như công đoàn cảnh sát, nhà phát triển bất động sản hoặc các công ty nhiên liệu hóa thạch.

  • Tích cực đồng điều hành với các thành viên bằng cách đảm bảo các nhóm cộng đồng, đặc biệt là các cộng đồng bị thiệt thòi như người da màu và người khuyết tật, được đại diện trong các hội đồng, ủy ban, ủy ban giám sát và ban cố vấn là một phần của quá trình ra quyết định và thực hiện các sáng kiến .

  • Đảm bảo bầu cử công bằng bằng cách tăng các địa điểm bỏ phiếu, mở rộng các tùy chọn bỏ phiếu vắng mặt và đảm bảo mọi cử tri đủ điều kiện đều có thể truy cập được tất cả các hướng dẫn.